Proletarier
Proletarier
prolétaire
proletarian
proletário
déi éischt Gewerkschaften hu sech fir d' Rechter 1 vun de Proletarier agesat