Prommebeem
Pflaumenbaum
prunier
plum (tree)
ameixeira
dee jonke Prommebam brauch nach fir zwee Joer e Poul