Quittancen
Quittancë
GEHUEW
Quittung Zahlungsnachweis
quittance reçu
recibo comprovativo de pagamento
loosst Iech eng Quittance ginn, wann Der boer bezuelt!
Quittung
Reçu
GEHUEW
Quittance
Quittung
Reçu