Rabbelkäpp
EGS
Rappelkopf Dickkopf
tête de mule
pig-headed person
teimoso casmurro
et ass schwéier, mat deem Rabbelkapp eens ze ginn!
Déckkapp
Klatzkapp
Tockskapp
EGS
Rabbelkapp
Déckkapp
Klatzkapp
Tockskapp