hunn
gerächelt
intransitiv
röcheln
râler en respirant
to breathe stertorously to give a death rattle
estertorar
de stierweskranke Mann louch am Bett ze rächelen