Raclettespännercher
Raclettepfännchen
poêlon à raclette
raclette pan
panelinha de raclette
mat der Holzspachtel kritt een de Kéis gutt aus de Raclettespännercher geschappt