Radiologen
Radiologe
Radiologe
radiologue radiologiste
radiologist
radiologista
nodeems ech gerëntgt war, huet e Radiolog mer eng Erklärung fir mäi staarke Wéi am Knéi ginn