1
kee Pluriel
Reichtum Vermögen
richesse fortune
wealth
riqueza fortuna
där Famill hire Räichtum kënnt aus der Stolindustrie
hir riseg Villa ass en Zeeche vun hirem Räichtum
den Tourismus ass där Insel hire Räichtum
2
kee Singulier
Räichtemer
Besitztümer
richesses biens
riches possessions
riquezas bens
all Räichtemer vun der Welt déngen der näischt, wann s de krank bass
3
e Räichtum un
ein Reichtum an eine Menge von, eine Fülle von
une richesse en une abondance de
a wealth of
uma riqueza em uma abundância de
dat Land huet e grousse Räichtum u Schlässer a Buergen