Rampen
Rampe
1
Rampe Auffahrtsrampe
rampe d'accès
access ramp
rampa de acesso
all ëffentlecht Gebai muss eng Ramp hu fir Leit am Rollstull
2
Rampe Laderampe
rampe de chargement
loading platform
rampa de carga
de Camion ass hannerzeg bei d' Ramp 1 gefuer
3
Rampe einer Bühne
rampe bord de scène
apron (stage)
um Enn vum Stéck hunn d' Acteure 1 sech virun der Ramp opgestallt