Ranner
Färse
génisse
heifer
almalha
dat Rand schéngt krank ze sinn
d' Ranner 1 stinn zesumme mat den Ochsen op der Weed
EGS de Blesséierten huet geblutt ewéi e Rand de Blesséierten huet ganz vill geblutt
Bord
Wupp
EGS