Rand
Rand Währungseinheit
rand
rand
a Südafrika gëtt mat Rand bezuelt
mat wéi vill Rand muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Rand am Portmonni?
Bord
Wupp
EGS