Randbéischten
Randbéischte
Rind Nutztier
bovin
cow cattle
(animal) bovino
de Bauer huet d' Randbéischte 1 virum Wanter an de Stall geholl
Béischt