ranzig
rance
rancid
rançoso
de Botter ass ranzeg , 1 gehei en ewech!
d' Zoossiss 1 schmaacht e bësse ranzeg