Rapprochementer
1
Annäherung das Sichnäherkommen
rapprochement renforcement des relations
rapprochement
aproximação reforço das relações
no laangen Diskussiounen ass et tëschent deene Länner zu engem Rapprochement komm
2
Zusammenhang gedankliche Verbindung
rapprochement perception d'un lien
connection link relationship
ligação conexão
ouni deng Erklärung hätt ech de Rapprochement tëschent der Agrarpolitik an dem Klimaschutz net gemaach