rasant Vorgang, Entwicklung
(très) rapide fulgurant évolution, développement (très) rapidement
rápido surto, desenvolvimento rapidamente
wéinst der rasanter Entwécklung vun der Informatik gëtt déi berufflech Weiderbildung ëmmer méi wichteg
schëtzeg
rasant
schëtzeg
rapid
séier