Rassistinnen
Rassistinne
Rassistin
(femme) raciste
racista mulher
gëschter um Busarrêt huet eng Rassistin e Grupp vu jonken Auslänner verbal ugegraff