Raten
Rate
Ratte
rat
rat
ratazana
ech fäerte ganz, mir hu Raten am Keller!
EGS ech hu geschlof ewéi eng Rat ! 1 ech hu fest geschlof