Ratifikatiounen
Ratifikatioune
1
Ratifikation
ratification
ratification
ratificação
eis Partei huet sech fir d' Ratifikatioun 1 vum Traité ausgeschwat