rationell
rationnel fonctionnel, efficace rationnellement
efficient efficiently
racional funcional, eficiente racionalmente
duerch dee rationellen Aarbechtsprozess ka méi bëlleg produzéiert ginn
d' Energie 1 muss méi rationell genotzt ginn