Rauten
Raute
1
Raute Rhombus
losange
rhombus
losango
d' Kanner 1 léieren an der Schoul Raute molen
2
Glasscheibe
carreau vitre
windowpane
vidraça vidro
d' Abriecher 1 hunn eng Raut ageschloen, fir an d' Haus 1 eranzekommen