Rauten
Raute
1
kee Singulier
Karo Kartenfarbe
carreau couleur au jeu de cartes
ouros naipe
an dëser Partie ass Rauten Tromp
a mengem ale Kaartespill sinn d' Rauten 1 net méi komplett, d' Néngtche 1 feelt
den Noper sollt hëllefen, mee wéi et drop ukoum, huet e Raute gewénkt den Noper sollt hëllefen, mee wéi et drop ukoum, wollt en net méi
2
Karo Spielkarte
carreau carte à jouer
carta de ouros
am leschte Streech waren nach dräi Schëppen an eng Rauten