hunn
ravitailléiert
transitiv
versorgen (mit Lebensmitteln)
ravitailler (en vivres)
to provide with supplies
abastecer (de mantimentos)
op där Insel ginn d' Leit 1 all dräi Woche ravitailléiert
verfleegen
ravitailléieren
verfleegen