sehr dünn abgemagert dürr
très maigre décharné
magro escanzelado
ech hat däi Cousin net esou razeg an Erënnerung, ass en éiere krank?
weess du, wiem säi razege Kueder dat doten ass?
wien ass dat Razegt op där Klassefoto?