Real
Real Währungseinheit
réal unité monétaire
real unidade monetária
a Brasilie gëtt mat Real bezuelt
mat wéi vill Real muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Real am Portmonni?