Rebellen
Rebelle
Rebell
rebelle
rebel
rebelde
d' Rebellen 1 hunn d' Regierungsgebai 1 ëmstallt
an der Spillschoul war hie schonn e klenge Rebell an der Spillschoul huet hien sech schonn net gär un d' Reegele 1 gehalen