Recepisséen
Recepisséë
Empfangsbestätigung
récépissé
recibo de receção, de entrega
looss der e Recepissé ginn, wann s de de Pak ofgëss!
vergiess de Recepissé vun denger Demande net, wann s de däin neie Pass siche gees!