1
Recherchen
Recherchë
Recherche Nachforschung
recherche d'informations
search for information research enquiries
pesquisa de informações
ech hunn zu deem Theema eng Recherche am Internet gemaach
hien huet duerch seng journalistesch Recherchen e grousse Korruptiounsskandal opgedeckt
2
Recherchen
Recherchë
Forschung Forschungsarbeit
recherche travail scientifique
research (work)
investigação trabalho científico
de Chimist huet seng wëssenschaftlech Recherchen ofgeschloss
Fuerschung
3
kee Pluriel
Forschung Tätigkeitsbereich
recherche secteur d'activité
research field of activity
investigação setor de atividade
allgemeng muss méi an d' Recherche 1 investéiert ginn
d' Recherche 1 huet eng sensationell Entdeckung am Beräich vun der Kriibstherapie gemaach
Fuerschung
2
Recherche
Fuerschung
3
Recherche
Fuerschung