Rechnungen
Rechnunge
1
Rechnung Rechenvorgang
calcul opération
calculation sum problem, question
cálculo operação
de Schüler hat an der Prüfung just eng eenzeg Rechnung falsch
EGS de Vendeur wollt eis uschmieren, mee seng Rechnung goung net op de Vendeur wollt eis uschmieren, mee et ass em net gelongen
2
Rechnung Kostenforderung
facture note addition
bill invoice money owed
fatura conta relação de despesas
ech fäerte ganz, de Schräiner mécht eis eng déck Rechnung ! 1
EGS d' Wieder 1 huet eis e Stréch duerch d' Rechnung 1 gemaach d' Wieder 1 huet eise Plang verhënnert
EGS am Zirkus koumen d' Kanner 1 op hir Rechnung dat, wat am Zirkus gebuede gouf, huet d' Kanner 1 zefriddegestallt
EGS mat deem Stonneloun kënnt den Handwierker net op seng Rechnung mat deem Stonneloun verdéngt den Handwierker näischt
EGS mir hunn d' Rechnung 1 ouni de Wiert gemaach! mir hu gehandelt, ouni e wichtege Facteur oder eng wichteg Persoun ze berücksichtegen
Facture
3
Rechnung Dokument
facture document
bill invoice document
fatura conta documento
verléier d' Rechnung 1 net, soss kanns de herno näischt ëmtauschen!
Facture
4
Rechnung Schätzung
estimation prévision
estimate assessment
estimativa previsão
menger Rechnung no missten déi meescht Kommiteesmemberen averstane sinn
2
Rechnung
Facture
3
Rechnung
Facture