rechtskräftig
qui a force de chose jugée
que transitou em julgado
wéi eng rechtskräfteg Urteeler ginn am Casier agedroen?