réckgängeg maachen
rückgängig machen
annuler
to cancel to annul
anular
et ass schwéier, dësen Handel réckgängeg ze maachen
déi Decisioune goufe vum Kommitee réckgängeg gemaach