Réckstänn
(am) Réckstand
(im) Rückstand
(en) retard
(in) arrears
(em) atraso
de Locataire ass zwee Méint mam Loyer am Réckstand
de leschte Coureur hat aacht Minutte Réckstand op de Peloton