kee Pluriel
Rückenschmerzen
mal de dos
backache back pain
dores de costas
hie klot schonn zanter Joren iwwer Réckwéi