rückwirkend zeitlich
rétroactif rétroactivement, avec effet rétroactif
retroativo retroativamente, com efeito retroativo
eng réckwierkend Besteierung vun der Pai ass prinzipiell net erlaabt
d' Ofschafe 1 vun de steierleche Virdeeler gëllt net réckwierkend
déi betraffe Stéit kréien déi staatlech Bäihëllef réckwierkend op den 1. Januar ausbezuelt
retroaktiv
réckwierkend
retroaktiv