Recommandéen
Recommandéë
Einschreiben eingeschriebener Brief
lettre recommandée
carta registada
mir kruten e Recommandé vun der Bank
ageschriwwene Bréif
Lettre recommandée
Recommandé
ageschriwwene Bréif
Lettre recommandée