Reçuen
Reçue
Quittung Zahlungsnachweis
reçu quittance
recibo comprovativo de pagamento
looss der e Reçu ginn, wann s de boer bezils!
Quittance
Quittung
Reçu
Quittung
Quittance