1
kee Pluriel
Redaktion das Redigieren
rédaction action de rédiger
editing writing
redação ato de redigir
et hunn dräi Leit un der Redaktioun vun deem Text matgeschafft
2
Redaktiounen
Redaktioune
Redaktion Abteilung
rédaction service d'un média
editorial department
redação secção
ech maachen e Stage an der Redaktioun vun enger grousser Dageszeitung