hunn
redigéiert
transitiv
verfassen
rédiger
to write to compose to draw up
redigir
bei eis am Land ginn d' Geriichtsurteeler 1 op Franséisch redigéiert
verfaassen
redigéieren
verfaassen