regelrecht
vrai véritable qui mérite son nom carrément
verdadeiro digno desse nome verdadeiramente, completamente
d' Resultater 1 vun den Exame sinn eng reegelrecht Katastroph
mat de Bestellunge vun eisem neie Buch goufe mer reegelrecht iwwerrannt
fërmlech