Reegelungen
Reegelunge
Regelung
règlement disposition réglementaire
regulation
regulamento disposição regulamentar
déi nei Reegelung huet zu enger hefteger Kontrovers geféiert