Reeschaueren
Reeschauere
Regenschauer
averse ondée
rain shower
aguaceiro chuveiro
um Radio hu se fir den Nomëtteg staark Reeschauere gemellt