Regëster
Regësteren
Regëstere
1
Register Verzeichnis
registre répertoire
register list, record
registo rol, lista
am Regëster vun der Gemeng stinn d' Nimm 1 vun allen Awunner
de Schüler hir Adresse stinn am Regëster vun der Klass
mir hunn all d' Regësteren 1 duerchgekuckt, mee mir hunn net dat fonnt, wat mer gesicht hunn
2
Register einer Orgel
registre d'un orgue
register stop of an organ
registo de um órgão
eis nei Uergel huet 15 Regëster
EGS mäi Frënd huet all Regëster gezunn, fir bei senger Frëndin unzekommen mäi Frënd huet all Mëttel agesat, fir bei senger Frëndin unzekommen