Regierungen
Regierunge
Regierung Staatsorgan
gouvernement organe exécutif
government governing body
governo órgão executivo
déi nei Regierung gouf gëschter vereedegt
an deenen zwou leschte Regierungen huet déi nämmlecht Partei den Ausseminister gestallt
Gouvernement
Regierung
Gouvernement