Regierungspoliticken
1
Regierungspolitik
politique gouvernementale
government policy
política governamental
de Premier huet déi grouss Linne vun der Regierungspolitik virgestallt