Regimenter
Regiment militärische Einheit
régiment unité militaire
regiment military unit
regimento unidade militar
e ganzt Regiment Zaldoten ass an d' Stad 1 amarschéiert