Reiefollgen
Reiefollge
Reihenfolge
ordre suite, succession
order sequence
ordem sequência, sucessão
am Cortège ass keng prezis Reiefolleg vun de Veräiner virgesinn
d' Schüler 1 goufen an alphabetescher Reiefolleg opgeruff