reihenweise massenhaft
par dizaines en masse
by the dozen in large numbers
em série em massa
vun deem knaschtegen Drénkwaasser sinn d' Leit 1 reieweis krank ginn