Reimen
Reime
Reimer
Reim Gleichklang
rime
rhyme
rima consonância
weess de kee gudde Reim fir de Schluss vu mengem Gedicht?
EGS ech ka mer kee Reim op säi komescht Behuele maachen ech versti säi komescht Behuelen net