Reitpäerd
Reitpferd
cheval de selle
riding horse
cavalo de sela
dat Fille gëtt eng Kéier e gutt Reitpäerd