hunn
rekapituléiert
transitiv
rekapitulieren
récapituler
to recapitulate
recapitular
zum Schluss huet de Riedner déi wichtegst Punkte vu sengem Exposé rekapituléiert