Rekruttinnen
Rekruttinne
Rekrutin
recrue femme soldat
recruta soldada
d' Rekruttin 1 huet sech misse virun der Ënneroffizéiesch veräntwerten